O firmie

 

We współpracy z właścicielami lokali i zarządem wspólnoty oferujemy wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości. Świadczymy usługi w zakresie trzech podstawowych etapów:

ETAP I Przygotowawczy

Przejecie wszelkich dokumentów i informacji związanych z budynkiem przy pomocy sprawdzonych wzorów protokołów zdawczo – odbiorczych.

Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, infrastruktury, zabezpieczeń, kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń nieruchomości przy pomocy specjalistów z uprawnieniami budowlanymi.

Zbadanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz kontrola jego zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego.

Uzyskanie numeru Nip i Regon dla Wspólnoty Mieszkaniowej (w przypadku gdy wspólnota jeszcze ich nie posiada).

Zawarcie w imieniu Wspólnoty umów z dostawcami mediów lub kontrola już zawartych.

Zawarcie w imieniu Wspólnoty umowy o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości oraz od ognia i innych zdarzeń losowych oraz następstw szkód wodno-kanalizacyjnych.

Zorganizowanie prowadzenia księgowości Wspólnoty i rozliczeń z tytułu eksploatacji budynku.

 

ETAP II Bieżąca praca Wspólnoty

Zorganizowanie utrzymania w czystości terenów Wspólnoty oraz ochrony i ew. renegocjowanie dotychczas obowiązujących stawek wynagrodzenia firm.

Zapewnienie przeprowadzania okresowych i doraźnych przeglądów technicznych nieruchomości oraz ocena stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Dokonywanie interwencyjnych wizji lokalnych budynku.

Zapewnienie usuwania pojawiających się awarii.

Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku, w tym książki obiektu budowlanego.

Opracowanie a następnie wdrożenie planu gospodarczego Wspólnoty według zasad wynikających z ustawy o własności lokali, a także późniejsze jego rozliczenie.

Windykacja należności przypadających dla Wspólnoty

Organizacja zebrań członków Wspólnoty w formie prezentacji multimedialnej (przygotowanie, prowadzenie, sporządzanie niezbędnych dokumentów, archiwizacja dokumentów z przebiegu spotkań).

Reprezentowanie Wspólnoty przed Urzędem Skarbowym, organami Administracji Państwowej.

Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa członków Wspólnoty na terenie nieruchomości.

 

ETAP III Długofalowe działania

Ułożenie planu konserwacyjnego i remontowego nieruchomości.

Zorganizowanie prac konserwacyjnych na nieruchomości.

Zorganizowanie usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości przez profesjonalne i sprawdzone ekipy.

Działania zmierzające do pozyskania dodatkowych źródeł finansowania działalności Wspólnoty.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny. Przygotujemy szczegółową ofertę, dopasowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.