Adaptacje gotowych projektów

Oferta naszej firmy obejmuje adaptacje gotowych projektów tj. domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, bliźniaków, wszelkiego rodzaju nieruchomości komercyjnych, garaży czy budynków gospodarczych. Dzięki temu, zakupiony gotowy projekt, zostanie przystosowany do realizacji według wymogów Prawa Budowlanego. Będzie to niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Nawet najbardziej dopasowany katalogowy projekt domu, zarówno pod względem warunków konkretnej działki jak też wymogów przedstawionych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymaga wprowadzenia wielu zmian. Zwykle w trakcie adaptacji gotowych projektów, przekształceniom podlegają takie elementy jak: położenie okien i tarasu, usytuowanie garażu, podpiwniczenie budynku, kąt nachylenia dachu, wysokość budynku czy też szerokość jego elewacji.

Adaptacja projektu gotowego obejmuje dwa zakresy:

1. ZAKRES OBOWIĄZKOWY – polega na dostosowaniu gotowego projektu do warunków działki – jej indywidualnej lokalizacji, położenia względem stron świata, ukształtowania terenu, właściwości gruntu (jego rodzaj, wytrzymałość, nawodnienie, szkody górnicze, strefa przemarzania, tereny zalewowe, grunty osuwiskowe) a także właściwych dla niej stref śniegowych i wiatrowych. Omawiany zakres obejmuje również: dostosowanie projektu instalacji do infrastruktury technicznej występującej na danym terenie, włączenie budynku do istniejącej sieci dróg a także projekt przyłączenia budynku do sieci wodociągowej, gazowej i elektroenergetycznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

2. ZAKRES DODATKOWY – obejmuje dopasowanie wszelkich zmian architektonicznych i konstrukcyjnych występujących w gotowym projekcie do indywidualnych potrzeb Inwestora.

Dopasowaniu ulegać może zarówno układ funkcjonalny budynku (zmiana wielkości okien, usytuowanie drzwi, sposób wykończenia elewacji, rozmieszczenie tarasu, położenie garażu), jak również sposób ogrzewania domu, zastosowania odpowiednich materiałów budowlanych oraz wykończeniowych. Przed zakupem katalogowego, gotowego projektu domu, radzimy zwrócić szczególną uwagę na zakres zmian w projekcie, na jakie zgadza się jego pierwszy autor.

Koszty i terminy adaptacji gotowych projektów ustalane są indywidualnie. Zależne to będzie od ilości zmian adaptacyjnych koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz indywidualnych potrzeb Inwestorów. Naszym celem, jest spełnienie oczekiwań i marzeń jego przyszłych użytkowników.

Uwaga! Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Co to jest adaptacja?

Projekt gotowy, został sporządzony wg konkretnych założeń projektowych takich jak: strefy obciążenia śniegiem, wiatrem, przemarzania gruntu itp. Adaptacja projektu polega na przystosowaniu projektu gotowego do lokalizacji na działce Inwestora oraz do spełnienia Jego indywidualnych potrzeb. Osoba dokonująca adaptacji przejmuje obowiązki głównego projektanta. Sprawdza zgodność projektu z ustaleniami planu miejscowego a w przypadku jego braku, dostosowuje się do decyzji o warunkach zabudowy.
Adaptacja obejmuje:

1. sprawdzenie projektu gotowego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
2. przejęcie na siebie obowiązków głównego projektanta (art.20 Prawa Budowlanego),
3. dołączenie uprawnień oraz wpisów do Izby Zawodowej projektantów adaptujących,
4. opracowanie informacji BIOZ,
5. dołączenie oświadczenie projektantów o zgodności projektu z przepisami i normami.
6. wykonanie projektu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu miejscowego lub decyzją o warunkach zabudowy;

projekt zagospodarowania obejmuje usytuowanie budynku, miejsc parkingowych, szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, pojemników na gromadzenie odpadów stałych, bramy i furtki w ogrodzeniu, podestu, tarasu, dojść i dojazdów, jednocześnie określając odległości do granic działki. Przedstawiony zostaje bilans terenu.

7. dołączenie oświadczeń o zapewnieniu dostaw i warunków technicznych przyłączenia budynku do właściwych sieci (energii elektroenergetycznej, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków),

8. sprawdzenie projektu w zakresie dostosowania warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej,

9. określenie warunków (kategorii) posadowienia budynku; w razie potrzeby wykonanie adaptacji fundamentów dostosowując się do lokalnych warunków gruntowych i przeliczenie konstrukcji dachu,

* opracowanie powinno być wykonane w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.